คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเยี่ยมชมโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเยี่ยมชมโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร โดยมีนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้การต้อนรับ และนำชมโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร