การสั่งซื้อสินค้าจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (“ดอยคำ”) ภายในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. การสั่งซื้อสินค้า ต้องเป็นการสั่งซื้อและชำระเงินผ่านช่องทางการชำระตามที่ดอยคำกำหนด เช่น การชำระเงินผ่าน ATM, การชำระเงินโดยหักบัญชีธนาคาร, การชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นใดตามที่ดอยคำเห็นสมควร โดยคำสั่งซื้อของท่านในทุกช่องทางการชำระเงินจะถือว่ามีผลผูกพันกับทางดอยคำก็ต่อเมื่อดอยคำได้รับชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว และท่านได้รับการตอบกลับยืนยันการสั่งซื้อและการชำระเงินจากทางดอยคำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยทางดอยคำจะยึดคำสั่งซื้อจากรายการสั่งซื้อในระบบเป็นสำคัญ ดังนั้นท่านต้องตรวจสอบรายการสั่งซื้อให้ถูกต้อง เพราะเมื่อทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการสั่งซื้อได้ในทุกกรณี
๒. กรณีการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทบัตรเดบิต/เครดิต และ/หรือ สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา ดอยคำจะไม่รับผิดใดๆ หากบริษัทและ/หรือ สถาบันการเงิน ที่ดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญานั้น ปฏิเสธการยอมรับหรือไม่อนุมัติการใช้บัตรเดบิต/เครดิตของท่าน หรือมีการทำรายการผิดพลาดไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดของท่านไม่มีผลผูกพันกับทางดอยคำ และดอยคำจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
๓. ภายหลังจากการยืนยันการสั่งซื้อและการชำระเงิน ดอยคำจะดำเนินการจัดส่งสินค้า ภายใน ๕ วันทำการ และ/หรือตามระยะเวลาที่ดอยคำเห็นสมควร โดยการส่งสินค้า จะเป็นการส่งสินค้าผ่านทางบริษัทรถขนส่งเอกชน โดยท่านต้องให้ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ และนัดหมายกับบริษัทรถขนส่งเอกชนในการรับ-ส่งสินค้า อย่างไรก็ตามดอยคำขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ใดๆ ก็ได้ ตามแต่ดุลยพินิจของดอยคำ
๔. กำหนดระยะเวลาในการขนส่งตามข้อ ๓. ไม่ถือว่าดอยคำให้การรับประกันใดๆ ว่าดอยคำจะสามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างท่านกับดอยคำ โดยดอยคำไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการจัดส่งของบริษัทรถขนส่งเอกชนทั้งสิ้น ไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นก็ตาม
๕. เมื่อท่านได้รับสินค้าให้ท่านตรวจสอบสินค้าทันทีที่สินค้าถูกจัดส่งถึงมือท่าน หากท่านพบว่าสินค้ามีการจัดส่งผิดพลาดหรือพบว่าสินค้าชำรุดบกพร่อง ท่านต้องปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทรถขนส่งเอกชนในทันที หรือแจ้งให้ดอยคำทราบในทันที โดยติดต่อที่เบอร์ ๐๒-๖๕๖๖๙๙๒ ต่อ ฝ่ายร้านครอบครัวดอยคำ และเมื่อดอยคำได้รับสินค้าคืนและได้ตรวจสอบถึงความผิดพลาดหรือความชำรุดบกพร่องนั้นแล้ว ดอยคำจะเปลี่ยนสินค้าและจัดส่งให้กับท่าน ภายใน ๗ วัน
ทั้งนี้สินค้าที่ท่านส่งคืนนั้น จะต้องอยู่ในสภาพคงเดิม และการอนุญาตให้เปลี่ยนสินค้าได้หรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของดอยคำ และดอยคำจะไม่ทำการคืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณี
๖. ดอยคำขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ตามดุลพินิจของดอยคำโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า