กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคน

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคน

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคนวันที่ ๑๙ –๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ โรงงงานหลวงฯ และชุมชนและการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีแต่โบราณ ซึ่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอยเจ้าหน้าที่พนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย ได้ร่วมในการสืบสานประเพณีไทยของชาวบ้านที่มีต่อวัดคำแคนซึ่งได้จัดทำขึ้นทุกปี