กิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจเต่างอย

กิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจเต่างอย

 

กิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจเต่างอย และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำร่วมกันในเขตชุมชน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ โรงงงานหลวงฯ และการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายทางจราจร และการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านในเขตชุมชนเต่างอย ซึ่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารที่รวบรวมความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ทำให้ชาวบ้านนางอยโพนปลาโหลเข้าใจนำมาประยุกต์ใช้ในจริง