การเปลี่ยนแปลงของฉลากสินค้า

การเปลี่ยนแปลงของฉลากสินค้า

ฉลากสินค้าจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร น้ำผลไม้ดอยคำยังคงคุณค่า และความอร่อยเหมือนเดิม

เนื่องด้วย สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข มีการแก้ไขประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กำหนดให้ระบุข้อมูลและส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์อย่างละเอียด เราจึงดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง ตามประกาศฉบับดังกล่าว

ข้อมูลส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่นี้ ได้ระบุส่วนประกอบที่ใช้ควบคุมมาตรฐานรสชาติและคุณค่าของผลไม้ในผลิตภัณฑ์ให้คงที่ เนื่องจากการใช้ผลไม้สดเป็นวัตถุดิบขั้นต้น จากแหล่งเพาะปลูกในประเทศที่มีความแตกต่างกันทางสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาล ส่งผลให้วัตถุดิบมีรสชาติที่แตกต่างกันตามธรรมชาติ เราจึงจำเป็นต้องปรับรสชาติด้วยมอลติตอล ซึ่งเป็นสารให้ความหวานพลังงานต่ำ ผลิตจากน้ำตาลมอลโตสจากธรรมชาติ เพื่อให้รสชาติ และค่าความหวานคงที่ อีกทั้งส่วนประกอบวิตามินจากธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าทางอาหารที่อาจสูญเสียไปในการผลิตให้กลับสมบูรณ์ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด