กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยี่ยมร้านดอยคำ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยี่ยมร้านดอยคำ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ณ สวนลุมพินี

ในการนี้ ทรงเยี่ยมร้านจิตอาสา ๙๐๔ ร้านมูลนิธิศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร้านองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ร้านโครงการพระดาบส ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก รวมถึงร้านดอยคำ โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้