Food Smart Camp @โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ครั้งที่ ๒

Food Smart Camp @โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่  ๓๐ พฤษภาคม –  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา โรงงานหลวงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)  และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Food Smart Camp เปิดโลกกว้างวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กับโรงงานหลวงฯ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนค้นหาตัวตนก่อนเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สนใจและการประกอบอาชีพในอนาคต

โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ที่รวบรวมความรู้จากวิชาต่าง ๆ ในห้องเรียนมาบูรณาการรวมเข้าด้วยกัน (Stem education)ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถเข้าใจนำมาประยุกต์ใช้สู่วิชาชีพจริง