“ดอยคำ” จับมือ ม.เชียงใหม่ และชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ผุดโครงการท่อส่งก๊าซไบโอมีเทนทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ

27 September 2018
“ดอยคำ” จับมือ ม.เชียงใหม่ และชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ผุดโครงการท่อส่งก๊าซไบโอมีเทนทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายประธาน วิดีสา ผู้ใหญ่บ้านนางอย หมู่ที่ ๔ ในนามวิสาหกิจชุมชนไบโอมีเทนนางอย –โพนปลาโหล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซ เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในชุมชนต้นแบบ” โดยการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีนายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการผลิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ ห้องศรีสุพรรณเนินไศล โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินการธุรกิจด้วยนโยบายการเป็นกิจการเพื่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมถึงการต่อยอดให้เกิดผลประโยชน์สู่ชุมชน จึงร่วมโครงการโดยการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนครผ่านเทคโนโลยีการผลิต ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas: CBG) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ ๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน ครอบคลุมการใช้งานถึง ๒๘๐ ครัวเรือน พร้อมมีการติดตั้งชุดวัดปริมาณก๊าซ และเตาก๊าซหุงต้ม ช่วยให้คนในชุมชนประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในด้านพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชน และโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน เป็นสังคมแห่งการพึ่งพาซึ่งกันและกัน คือต้นแบบการพัฒนาชุมชนด้วยหลักการ บ ว ร (ร) โดย “บ ว ร” หมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาชุมชน และเพิ่มอีก ๑ “ร” อันหมายถึง โรงงานหลวงฯ