ดอยคำ ร่วมใจ “สู้ภัยน้ำท่วม”

ดอยคำ ร่วมใจ “สู้ภัยน้ำท่วม”

ดอยคำ ร่วมใจ “สู้ภัยน้ำท่วม”  มอบน้ำดื่มดอยคำเพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบน้ำดื่มดอยคำ ในโครงการ ดอยคำ ร่วมใจ “สู้ภัยน้ำท่วม” จำนวน ๕,๔๐๐ ขวด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผ่านสภากาชาดไทย โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มดอยคำให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นสื่อกลางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ รวม ๓ แห่ง  รวมน้ำดื่มดอยคำช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ กว่า  ๒๔,๐๐๐ ขวด รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)