ดอยคำ ปรับขึ้นราคาสินค้า ๖ รายการ

15 August 2019
ดอยคำ ปรับขึ้นราคาสินค้า ๖ รายการ

ด้วยนโยบายของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด คือการจำหน่ายสินค้าที่แปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกรไทย ที่มีการรับซื้อและส่งเสริมในพื้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แต่เนื่องด้วยการแปรรูปจากผลผลิตภายในประเทศ จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากความแปรปรวนของปริมาณและราคาของผลผลิตในแต่ละฤดูกาล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของสินค้าบางรายการ ณ ปัจจุบัน บริษัทจึงจำเป็นต้องขอปรับขึ้นราคาสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบ เสาวรส มัลเบอร์รี และส้ม ซึ่งราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายฤดูกาลที่ผ่านมา

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับขึ้นราคาสินค้าที่มาจากวัตถุดิบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่                 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะราคาผลผลิตในปัจจุบัน ทั้งหมด ๖ รายการ ดังนี้

  1. น้ำเสาวรส ๕๐% ขนาด ๒๐๐ มล. จาก ๑๓ บาท เป็น ๑๕ บาท
  2. น้ำเสาวรส ๕๐% สูตรน้ำตาลน้อยกว่า ขนาด ๒๐๐ มล. จาก ๑๓ บาท เป็น ๑๕ บาท
  3. น้ำเสาวรส ๕๐% ขนาด ๑,๐๐๐ มล. จาก ๖๐ บาท เป็น ๖๗ บาท
  4. มัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น ขนาด ๔๕ มล. จาก ๓๘ บาท เป็น ๔๒ บาท
  5. น้ำมัลเบอร์รีออร์แกนิค ๑๐๐% ขนาด ๑๐๐ มล. จาก ๔๖ บาท เป็น ๕๒ บาท
  6. น้ำส้ม ๙๘% ขนาด ๑,๐๐๐ มล. จาก ๑๑๕ บาท เป็น ๑๓๐ บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขออภัยและขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนสินค้าดอยคำด้วยดีตลอดมา ทางเราสัญญาว่าจะพัฒนาคุณภาพของสินค้า และรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป