ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่ยุวเกษตร บุตรธิดาเกษตรกรส่งเสริม และบุตรธิดาเจ้าหน้าที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด อันเป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ ห้องประชุม ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตร ส่งเสริมเยาวชนที่อยู่ในชุมชนรอบๆ โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ได้เรียนรู้อาชีพทางการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อยอดความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ ให้เกิดการพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดี สานต่ออาชีพการเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังสนับสนุนเยาวชนที่มีจิตอาสา มีความใฝ่เรียนรู้ รักการพัฒนาตนเองและสังคม ได้มีโอกาสทางการศึกษา อันเป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนในจังหวัดสกลนครและภูมิภาคต่อไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้แก่ ยุวเกษตร บุตรธิดาเกษตรกรส่งเสริม และบุตรธิดาเจ้าหน้าที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ปีการศึกษาละ ๑๑ ทุน โดยยกเว้นค่าเทอมในภาคการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกลุ่มนักเรียนทุนจะต้องทำโครงการวิจัย เพื่อต่อยอดการพัฒนาด้านการเกษตรและนวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน