ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับสากล

15 August 2019
ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับสากล

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในนามของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ในการให้ความร่วมมือปรับปรุงอาคาร จัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาตามศาสตร์แห่งที่มีชีวิต ครบถ้วน และสัมผัสได้จริง สร้างประสบการณ์ผ่านการลงมือทำ มุ่งสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับสากล ตามแนวทางพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้พื้นที่โดยรอบเป็นห้องเรียนชุมชน  ณ ห้องประชุมราชสีมา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ