กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโล่รางวัลสาขา สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ แก่กลุ่ม ยุวเกษตรกรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ เต่างอยพัฒนศึกษา ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีนายจักรพงศ์ กงแก่นทา ตัวแทนกลุ่มยุวเกษตรกรเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร มุ่งสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้อาชีพทางการเกษตรตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้การปลูกพืชส่งเสริมของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ การทำการเกษตรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สามารถสานต่ออาชีพการเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป