บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2019

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2019

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2019 จากคณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมีนางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ทั้งนี้โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้เข้าเกณฑ์จากการส่งเสริมสนับสนุนในหลายๆ ด้านให้กับพื้นที่รอบโรงงานหลวงฯ ได้แก่ ส่งเสริมในการนำอุปกรณ์เครื่องจักสานไปให้กับผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้และนำมาจำหน่ายที่ร้านดอยคำได้ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากการบำบัดน้ำเสียก่อนนำมารดน้ำต้นไม้ รวมถึงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ด้วยการสร้างรั้วจากแผ่นอีโคบอร์ดที่ได้จากกล่องผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ดอยคำที่ใช้แล้ว เป็นต้น