“ดอยคำ” จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ ๒๕ แห่งการพัฒนา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

“ดอยคำ” จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ ๒๕ แห่งการพัฒนา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร และสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จัดพิธีทำบุญ เลี้ยงพระครบรอบวันก่อตั้ง บริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ฅนดอยคำ และก้าวสู่ปีที่ ๒๕ แห่งการพัฒนาดังวิสัยทัศน์องค์กร “เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ ศาสตร์พระราชา ที่พัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชนด้วยคุณภาพระดับโลก เพื่อประโยชน์-สุขของสังคมโดยรวม” สืบไป