ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำคณะผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง  ได้แก่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่  โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน)  จ.เชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อเป็นการส่งเสริม และสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการร่วมกันทนุบำรุงศาสนา ให้อยู่ร่วมเป็นเสาหลักคู่ชุมชน บ้าน  โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ สืบไป

 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ :  โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งจำลอง บ้านทุ่งหลุก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าห้า (เบญจพัฒนมงคล) บ้านป่าห้า ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ : โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ทอดกฐินสามัคคี ณณ วัดบ้านนางอย บ้านนางอย ตำบลเต่างอย จังหวัดสกลนคร