ดอยคำ ร่วมมือภาครัฐ ส่งเสริมปลูกสตรอว์เบอร์รีนอกฤดู ภายใต้ “โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร”

ดอยคำ ร่วมมือภาครัฐ ส่งเสริมปลูกสตรอว์เบอร์รีนอกฤดู ภายใต้ “โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร”

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในนามประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้งพัฒนาการปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยนอกฤดู ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่