กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง

กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง

กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างโรงงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร และเพื่อสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ผลเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ได้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง กิจกรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๗๒ คน เพื่อสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ และยังแสดงออกถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ส่วนกลาง พนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) กับหน่วยงานราชการและชุมชนเต่างอย