กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่าง โรงงงานหลวงฯ ๓ (เต่างอย)  และคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และเพื่อให้คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสกลนคร มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย)

ผล โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารที่รวบรวมความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ทำให้คณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครศึกษาเข้าใจนำมาประยุกต์ใช้สู่วิชาชีพจริง และในส่วนของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ เป็นแหล่งถ่ายทอดหลักการทรงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีความสำคัญที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน