นางสาววัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล

กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

สถานที่ทำงาน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๒

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม/หลักสูตร

 • ระบบประกันคุณภาพ ISO 9001-2000 ISO 14000 และ Lead Auditor
 • โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่ ๑๑ (MDICP-11)
 • K SME Couse รุ่นที่ ๑๖
 • Fundamental Pratics for corporate secretary (FFCS)
 • Corporate Governance for Executive (CGE)

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน

 • กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • ผู้จัดการสายปฏิบัติการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖

 • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
 • บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

 • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
 • บริษัท ผลไม้ไทยกระป๋อง จำกัด

พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๘

 • หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ บริษัท