นายสรภัส สุตเธียรกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สถานที่ทำงาน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๒

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท MBA University of Hartford, Connecticut USA
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรการจัดการด้านการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

  • ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น ๒๙
  • ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ๑๘๔
  • ผ่านการอบรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (EDP) รุ่น ๖
  • ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP) รุ่น ๙
  • ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่น ๕

ตำแหน่งปัจจุบัน

๒๕๕๙ – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
๒๕๕๘ – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ หัวหน้ากองผู้แทนพิเศษ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เลขานุการบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ กรรมการบริหาร บริษัทสิงหเทพพัฒนา จำกัด
๒๕๔๘ – ๒๕๕๗ ที่ปรึกษา บริษัท เบนซ์พันทวี ออโต้มาสเตอร์ จำกัด
๒๕๓๗ – ๒๕๔๐ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด