นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สถานที่ทำงาน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๒
โทรสาร: ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๑
อีเมลล์: info@doikham.co.th

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) University of Southern California ปี ๒๕๓๕
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต University of Southern California ปี ๒๕๓๔
รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๓๒
มัธยมศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

๒๕๓๓ Account Executive บริษัท สปาแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
๒๕๓๕ พนักงานว่าจ้างพิเศษ ธนาคารโลก เมื่อคราวประชุมในประเทศไทย
๒๕๓๖ พนักงานฝึกงาน UNOCAL Corporation: Los Angeles, California, U.S.A.
๒๕๓๗ พนักงานวิเคราะห์ ๒ แผนกวิเคราะห์การลงทุน กองธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๕๔๐ พนักงานวิเคราะห์ ๓ แผนกผลประโยชน์ กองธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๕๔๑ หัวหน้าแผนก แผนกผลประโยชน์ กองธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๕๔๓ หัวหน้าแผนก แผนกหลักทรัพย์ลงทุน กองคลัง ฝ่ายการเงิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๕๔๖ รก. หัวหน้าโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนา ฝ่ายบริหารภูมิภาค สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๕๔๗ หัวหน้าโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนา ฝ่ายบริหารภูมิภาค สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๕๔๙ หัวหน้ากอง กองบริหารงานกลาง (ภูมิภาค) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๕๕๐ หัวหน้ากอง กองงานความร่วมมือภายนอก ๒ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๕๕๓ ผู้แทนพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๕๕๘ ผู้แทนพิเศษอาวุโสสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ตำแหน่งทางธุรกิจ (ปัจจุบัน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ปี ๒๕๓๗)
กรรมการ บริษัท สยามอินโฟเน็ต จำกัด (ปี ๒๕๔๒)
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ บริษัท เอส.ที.ซี. เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปี ๒๕๔๒)
กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาสาสมัคร มูลนิธิโครงการหลวง
กรรมการ มูลนิธิราชสุดา
กรรมการราชสกุล มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ สภาหอการค้าไทย

ตำแหน่งทางธุรกิจ (ในอดีต)

กรรมการ บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอนิวส์ จำกัด (ปี ๒๕๓๙)
กรรมการ บริษัท สยามโกลเบิ้ล แอ็กเซส จำกัด (ปี ๒๕๔๒ ~ ๒๕๔๕)
กรรมการ บริษัท สากลวิทยาการ จำกัด (ปี ๒๕๓๙ ~ ๒๕๔๖)
กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (ปี ๒๕๔๐ ~ ๒๕๔๖)
กรรมการ บริษัท สยามอินโฟเทล จำกัด (ปี ๒๕๔๒ ~ ๒๕๔๖)
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เฉลิมกรุงมณีทัศน์ จำกัด (ปี ๒๕๓๘ ~ ๒๕๕๓)
ผู้แทนพิเศษอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหศีนิมา จำกัด
กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสควอชแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
กรรมการและเลขานุการ สมาคมนักเรียนเก่า ยู เอส ซี ประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการหาทุนโครงการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการบริหารการประสานงาน มูลนิธิอุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อาสาสมัคร มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ตำแหน่งทางสังคม

กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสควอชแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) (ปี ๒๕๔๑ ~ ๒๕๔๘)
กรรมการและเลขานุการ สมาคมนักเรียนเก่า ยู เอส ซี ประเทศไทย (ปี ๒๕๔๐)
กรรมการ คณะกรรมการหาทุนโครงการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี ๒๕๔๗)
กรรมการดำเนินงาน มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ปี ๒๕๔๗)
กรรมการ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปี ๒๕๔๘ ~ ปัจจุบัน)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารการประสานงาน มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ และ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ (ปี ๒๕๔๘ ~ ปัจจุบัน)
อาสาสมัคร มูลนิธิโครงการหลวง (ปี ๒๕๓๗ ~ ปัจจุบัน)
อาสาสมัคร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปี ๒๕๓๗ ~ ปัจจุบัน)
อาสาสมัคร มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ (ปี ๒๕๓๗ ~ ปัจจุบัน)
กรรมการผู้แทนราชสกุล มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
อนุกรรมการ การจัดงาน บีโอไอ แฟร์ ๒๐๑๑ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การอบรมสัมมนา

  • ผู้เข้าอบรม TLCA Executive Development Program
  • ผู้เข้าอบรม Director Certification Program 185/2014