สตรอว์เบอร์รีสด พันธุ์พระราชทาน ๘๐

คัดสรรสตรอว์เบอร์รีสดผลใหญ่พิเศษ ระดับความสุก ๙๐% ผลผลิตจากการส่งเสริมเกษตร “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี” เพื่อช่วยฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม พัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งปรับปรุง ระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอาชีพ ในบริเวณลุ่มน้ำแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่