โรงงานสร้างสุข “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร

วิดีโอตอนโรงงานสร้างสุข …โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร โรงงานหลวงในพื้นที่ชุมชนเต่างอย เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรของชุมชน