คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาววัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล

ตำแหน่ง : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสรภัส สุตเธียรกุล

ตำแหน่ง : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสุกัญญา นิลสม

ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวพิมลพรรณ คำอรรถ

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายบัญชี
และการเงิน

นายเกษม ทิพแก้ว

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายส่งเสริมการเรียนรู้

นางสาวอรรถชลี กล่อมเอี้ยง

ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจค้าปลีก

นางชนันนัทธ์ พลปัถพี

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายบริหาร
งานกลาง

นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย