คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร

ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร)

นางชนันนัทธ์ พลปัถพี

ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด)

นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์

ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต)

นางสาวอรรถชลี กล่อมเอี้ยง

ตำแหน่ง : 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจค้าปลีก

นางสาวพิมลพรรณ คำอรรถ

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายบัญชี
และการเงิน

นางสาวจุรีรัตน์ กุลเกิด

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายบริหารโลจิสติกส์

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย