ร้านดอยคำ (แฟรนไชส์)

ร้านดอยคำ (แฟรนไชส์)

สาขา จังหวัดสกลนคร

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกล-นาแก ก่อสร้าง

๑๘๑๘ ถนนรัฐวัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร ๐๙๕-๑๙๘-๙๖๘๐
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ (แฟรนไชส์)

สาขา จังหวัดนครราชสีมา

โดย บริษัท ต้นกล้าในป่าใหญ่ จำกัด

๓๕๒/๑, ๓๕๒/๒ ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๙๓-๙๒๙-๓๙๒๒
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๗.๓๐-๒๐.๐๐ น.
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น

ร้านดอยคำ (แฟรนไชส์)

สาขา จังหวัดระยอง

โดย บริษัท รอแยล ฮาโมนี่ จำกัด

๔๔/๙ หมู่ ๑ ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง  ๒๑๑๕๐
โทร ๐๙๗-๐๙๘-๙๕๙๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ (แฟรนไชส์)

สาขา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย บริษัท เปรม แอด แอนด์ อีเว้นท์ จำกัด

๗๓ ถนนอู่ทอง
ตำบลหอรัตนไชย อำเภออยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร ๐๓๕-๓๘๗-๓๘๘
โทร ๐๘๑-๘๔๖-๐๐๖๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. (หยุดทุกวันพุธ)
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น

ร้านดอยคำ (แฟรนไชส์)

สาขา จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอโนนสูง)

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาตมภู ฟูเอล

เลขที่ ๙๕ หมู่ ๓ ตำบลหลุมข้าว
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐
โทร ๐๘๑-๑๘๖-๓๘๘๒
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ (แฟรนไชส์)

สาขา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวี

๑๓๔๓/๘ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร ๐๗๕-๔๑๙-๑๑๙
โทร ๐๘๓-๖๔๒-๒๕๔๐
โทร ๐๙๑-๘๔๗-๐๘๔๕
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ร้านดอยคำ (แฟรนไชส์)

สาขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย บริษัท เนเจอร์ ออลเทรดดิ้ง จำกัด

๑๘๗-๑๘๙ ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร ๐๗๗-๒๗๒-๐๒๘
โทร ๐๗๗-๒๗๒-๒๙๗
โทร ๐๘๙-๗๒๕-๑๖๘๘
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์    เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
วัน-เวลา เปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ร้านดอยคำ (แฟรนไชส์)

สาขา จังหวัดสงขลา

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทร์ธนา

๖/๓ ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทร ๐๖๑-๕๑๖-๗๗๗๒
โทร ๐๘๘-๗๘๙-๑๘๓๓
โทร ๐๘๑-๕๔๓-๙๙๕๑
โทร ๐๗๔-๒๔๗-๔๕๖
วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน  เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย