ติดต่อดอยคำ

สำนักงานใหญ่

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เลขที่ ๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๒-๖๕๖๖๙๙๑

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง)

๗๒ หมู่ ๑๒ หมู่บ้านบ้านยาง ตำบลแม่งอน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐

๐๕๓-๐๕๑๐๑๙

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน)

เลขที่ ๑๑๗ หมู่ ๖ บ้านป่าห้า ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐

๐๕๓-๙๕๖๑๐๕

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)

เลขที่ ๒๑๕ หมู่ ๔ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๖๐

๐๔๒-๗๖๑๑๘๙

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๔ (โนนดินแดง)

เลขที่ 119/53 หมู่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย