คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

พันโท สมชาย กาญจนมณี

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ

รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ตำแหน่ง กรรมการ

ดร. ประดิษฐ์ อารยะการกุล

ตำแหน่ง กรรมการ

นายบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล

ตำแหน่ง กรรมการ

นางชนิดา สุวรรณจูฑะ

ตำแหน่ง กรรมการ

ศ. ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

ตำแหน่ง กรรมการ

ดร. อัญชัญ ชมพูพวง

ตำแหน่ง กรรมการ

นางมัทนา วัทนฤทธิ์

ตำแหน่ง กรรมการ

นายศรายุทธ ธรเสนา

ตำแหน่ง กรรมการ

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ

ตำแหน่ง กรรมการ

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณ จันทนี ธนรักษ์

ตำแหน่ง กรรมการ

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย